Es modificarà el planejament urbanístic vigent, que havia quedat obsolet, per adaptar-lo a la normativa sectorial vigent, amb l’objectiu de reduir les traves al sector productiu i seguir mantenint els estàndards ambientals, ha explicat el primer tinent d’alcalde Toni Postius.

S’elimina la distància mínima respecte a conduccions d’aigua, però es mantenen les restriccions a l’aplicació de dejeccions ramaderes per evitar molèsties al veïnat.

L’Ajuntament de Lleida està tramitant una modificació del planejament urbanístic per tal d’adaptar l’article 220 del Pla General d’Ordenació Urbana, que regula les explotacions ramaderes, a la legislació sectorial vigent. El projecte es troba actualment en fase d’informe ambiental, prèvia a la seva aprovació inicial al ple.

Els canvis legals en els últims anys havien fet que el redactat d’aquest article, que prové del Pla General del 1979, hagués quedat obsolet, ja que establia condicions que ara ja estan contemplades en la normativa sectorial de forma molt més completa. Això inclou des dels aspectes higiènics sanitaris i de benestar animal, fins a l’ordenació de les explotacions, la gestió de les dejeccions ramaderes i la intervenció administrativa.

Aquestes normatives són garantia suficient per aconseguir un nivell elevat de seguretat dels aliments que es produeixen, de benestar animal i de protecció i millora del medi ambient. D’aquesta manera només es mantindran regulats per aquest article del planejament urbanístic aquells aspectes que no queden regulats en la legislació sectorial per derivar de competències municipals o que es volen restringir de forma específica.

“Una de les nostres prioritats com a govern és posar facilitats a les empreses perquè puguin crear riquesa, simplificant els tràmits i evitant posar traves innecessàries als seus projectes. Amb aquesta modificació del planejament volem potenciar el sector ramader perquè contribueixi a tenir una Horta productiva i ben viva, garantint a la vegada que mantenim els estàndards de sostenibilitat i qualitat mediambiental”, ha assenyalat el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius.

Un dels canvis principals és que s’elimina la distància mínima establerta a séquies de rec o conduccions d’aigua, que havia de complir qualsevol explotació ramadera. L’actual regulació exigeix diferents distàncies en funció del tipus de bestiar, que anava de 50 metres per a l’oví, fins als 250 metres per al porcí. Aquesta distància desproporcionada i la gran quantitat de séquies que existeixen en el sòl rural de Lleida, limita molt tant les noves implantacions com les ampliacions de les granges existents.

En canvi, es mantenen les regulacions per evitar les molèsties que poden ocasionar al veïnat l’aplicació de dejeccions ramaderes. En aquest sentit, seguiran vigents les distàncies al nucli urbà, a les indústries alimentàries i a qualsevol habitatge. Pel que fa a la ubicació de les explotacions, resten prohibides les explotacions d’ús familiar i ramaderes dins el nucli urbà de Lleida, excepte les cuniculars i les aus de corral, amb un total màxim de 6 animals. Al centre dels nuclis rurals, es permeten les explotacions d’ús familiar, però no les ramaderes.

És en sòl agrícola on s’admeten les explotacions d’ús familiar i les ramaderes. Les ramaderes han de guardar distàncies de la zona urbana de 400 metres (les apícoles) i 1.000 metres la resta. En el cas del nucli urbà dels poblats rurals s’estableixen 500 metres de distància de les explotacions vaquines, equines, ovines, avícoles i de cunicultura, mentre que les porcines han d’estar a almenys 1.000 metres.

El nou text també manté la prohibició en l’aplicació de dejeccions durant els mesos de juliol i agost. A més s’actualitzen el nombre de caps de bestiar admesos per considerar una explotació com d’ús familiar (incloent-hi la referència explícita a les unitats de bestiar o UB establertes pel Decret 40/2014). També es canvia la terminologia: de purins a dejeccions ramaderes i d’abocaments a aplicacions, entre altres canvis tècnics i d’organització de l’articulat.

La modificació no estableix cap determinació que modifiqui el règim urbanístic del sòl, per tant, segons marca la normativa urbanística, no és necessari que l’administració competent acordi cap suspensió de llicències durant la seva tramitació.

[ff id="3"]