L’acord contempla que assumiran de forma subsidiària les revisions dels edificis de més de 45 anys, quan no les efectuïn els seus propietaris o quan s’hi detectin deficiències 

L’acord contempla que assumiran de forma subsidiària les revisions dels edificis de més de 45 anys, quan no les efectuïn els seus propietaris o quan s’hi detectin deficiències 

L’Ajuntament de Lleida ha signat un conveni de col·laboració amb els col·legis professionals d’Arquitectes de Catalunya i el d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida, per tal de dur a terme de forma subsidiària les Inspeccions Tècnics d’Edificis que marca la normativa de la Generalitat. Es faran en els edificis de més quaranta cinc anys que encara no les han passat per pròpia iniciativa o quan es detectin deficiències tècniques que així ho aconsellin.

La Paeria durà a terme inicialment una campanya d’informació i sensibilització, que inclourà l’enviament de cartes a tots els propietaris i propietàries per tal que coneguin la normativa i estiguin al cas de l’obligatorietat de passar les inspeccions, així com d’efectuar les obres de manteniment necessàries per a garantir el bon estat dels seus edificis. Paral·lelament, a requeriment de l’Ajuntament, s’engegaran les inspeccions subsidiàries amb els tècnics des col·legis i, si s’escau, es dictaran les corresponents ordres d’execució per a fer les obres de millora que siguin necessàries.

En el cas del Centre Històric, a més, s’han instruït prop d’un centenar d’expedient que es notificaran properament, on es requereix a les propietats dels edificis que hauran de passar les Inspeccions Tècniques dels Edificis.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és verificar el bon estat dels edificis, promoure les obres de rehabilitació i disposar d’una diagnosi acurada del parc d’edificis de la ciutat. “Actualment tenim a la ciutat milers d’habitatges que no han passat aquestes inspeccions i creiem que és molt important dur a terme aquesta tasca preventiva per anar promovent petites actuacions de rehabilitació, que en el futur poden evitar problemes molt més greus. La col·laboració amb els Col·legis professionals, que també ens ajudaran a agilitzar la tramitació de llicències, serà molt important per poder dur a terme les inspeccions de forma ràpida i efectiva”, ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius.

L’acord ha estat signat per l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo i París, el president de la Demarcació de Lleida del COAC, Víctor Pérez-Pallarès i Luque, i el president en funcions del CAATEELL, Josep Torres i Massot, i tindrà una vigència de dos anys. Mitjançant aquest acord, els Col·legis Professionals col·laboraran en la realització de les tasques encarregades contractant les persones tècniques col·legiades.

El conveni també estableix que, un cop duts a terme els informes sobre les inspeccions tècniques dels edificis, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació, així com els informes de diagnosi estructural o altre tipus de proves, si és el cas, aquests seran lliurats a l’Ajuntament per tal que a la vista del seu contingut procedeixi a adoptar les resolucions pertinents. En cas de detectar la necessitat d’una actuació de caràcter immediat o en els casos en els que l’Ajuntament hagi d’intervenir amb caràcter subsidiari, es podrà encomanar la direcció tècnica mitjançant el col·legi professional corresponent per tal que aquest designi els tècnics encarregats de les esmentades actuacions.

[ff id="3"]