No correspon el dictamen facultatiu demanat a la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora no elaborarà l’informe facultatiu que va demanar l’Ajuntament de Lleida sobre Torre Salses l’agost passat. L’objectiu era valorar, amb caràcter previ a iniciar un eventual expedient de revisió d’ofici, la possible nul·litat de l’acord d’aprovació definitiva -de 5/10/18- de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic Torre Salses SUR-42, promogut per Eurofund Parc Lleida.

Amb aquesta resolució, notificada avui, acaba el recorregut oficial per emprendre l’expedient de revisió d’ofici, atès que tal i com consta en els informes tècnics municipals elaborats des de la Regidoria d’Urbanisme i Secretaria General, no correspon incoar la revisió d’ofici.

La Subdirecció General d’Assistència Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local ha conclòs que estima improcedent adreçar la documentació de la consulta plantejada per la Paeria a la Comissió Jurídica Assessora perquè no reuneix els requisits d’admissibilitat.

En concret, detalla que “no poden ser objecte de consulta les qüestions relatives a assumptes propis d’expedients sobre els quals correspon dictaminar a la Comissió, ja sigui de manera preceptiva o potestativa”, essent, en aquest cas, preceptiva per als expedients de revisió d’ofici.

Antecedents

Aquest era l’últim pas emprès per la Paeria arran de la presentació per part del grup municipal del Comú de Lleida (enllaç a la notícia del 23 del 6), el passat 23 de juny d’un informe jurídic, que demanava la revisió d’ofici d’aquest expedient i, després, d’un recurs de reposició contra els acords de la Junta de Govern Local del passat 14 de juliol relatius a aquest tràmit urbanístic.

Abans de demanar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, els serveis tècnics de la Regidoria d’Urbanisme i el secretari general de l’Ajuntament van determinar que no procedia aquesta revisió, mentre que tant l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) com la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida van concloure, a petició també de la Paeria, que la tramitació d’aquest expedient s’ha efectuat correctament, tot i que no els hi correspon valorar la procedència de la seva revisió d’ofici.

Malgrat això, per un criteri de prudència, el govern municipal va decidir demanar aquest el dictamen previ a la Comissió Jurídica Assessora.

El govern municipal reitera que el seu model comercial no és el de Torre Salses i es limitarà a complir el que diu la llei en la seva tramitació, sense anar més enllà ni comprometre pressupost públic pel desenvolupament d’aquest projecte.

[ff id="3"]